Bases legals Oferta Firagost

1.- SOCIETAT ORGANITZADORA:

ANDREU MANTENIMENT INDUSTRIAL, S.L., entitat espanyola, proveïda del N.I.F. B43752179, amb domicili Ctra. Pla de Santa Maria, 253, Nau C1 – 43800 VALLS, Tarragona a l’efecte de notificacions, citacions i emplaçaments en direcció postal, d’ara endavant “ORGANITZADOR”, organitza un concurs denominat “SORTEIG FIRAGOST” (d’ara endavant el “Concurs”) amb la finalitat d’efectuar una acció comercial relacionada amb la festivitat, subjecte a les presents bases legals (d’ara endavant, les “Bases”).

 

2.- OBJECTE, MECÀNICA I REQUISITS DEL CONCURS:

  • Les persones que demanin un estudi personalitzat a través de la web https://andreusolar.com/formulari-estudi-personalitzat/ o presencialment els dies 1 i 2 d’agost de 2023 a l’estand d’Andreu Solar a la Firagost de Valls (espai firal Kursaal) ompliran un qüestionari o una butlleta, respectivament, amb les seves dades. El qüestionari o butlleta passarà a ser la seva participació en el concurs.

 

REQUISITS per a participar en el Concurs, DURADA i ÀMBIT.

La participació és gratuïta, voluntària i està limitada als qui compleixin tots els requisits que a continuació es relacionen:

  • El Concurs comença el dia 1 d’agost del 2023 i finalitza a les 22:00 h del 2 d’agost de 2023.
  • Sol·licitar un estudi personalitzat a través de la web https://andreusolar.com/formulari-estudi-personalitzat/ o presencialment el dia 1 i 2 d’agost de 2023 a l’estand d’Andreu Solar a la zona del passeig de l’Estació de Valls.
  • Ser persona física.
  • Major de 18 anys.
  • Només és vàlid per a Catalunya.

 

REQUISITS per a poder guanyar el concurs:

Haver complert totalment els requisits establerts en l’apartat immediatament anterior. El mer incompliment d’algun dels requisits previstos anteriorment, totalment o parcialment, implicarà la desqualificació automàtica de la participació en el Concurs.

3.- MECÀNICA PER A DESIGNAR A LA PERSONA GUANYADORA:

Una vegada finalitzada la durada del Concurs en les presents Bases, totes les participacions vàlides seran recollides per l’ORGANITZADOR i seran incloses en el sorteig del premi.
La persona guanyadora resultarà d’un sorteig realitzat entre totes les persones participants que hagin sol·licitat l’estudi personalitzat, complint amb tots els requisits establerts en les presents Bases, a criteri de l’ORGANITZADOR.
El sorteig es realitzarà manualment, amb una mà innocent a partir de les butlletes omplertes per les persones participants. Es triarà 1 persona guanyadora i 1 persona suplent de manera correlativa.
El premi serà concedit a la persona participant que resulti triada en el sorteig d’entre totes les persones participants i que sigui declarada guanyadora, segons els requisits establerts en les presents Bases.

4.- COMPROVACIÓ DE REQUISITS I DECLARACIÓ DE LES PERSONES GUANYADORES:

Una vegada triada la persona guanyadora, l’ORGANITZADOR comprovarà que qui hagi resultat triat en el mateix compleixi amb tots els requisits establerts en les presents Bases i que pot ser declarada guanyadora.

Per a això, l’ORGANITZADOR es posarà en contacte amb la presumpta persona guanyadora telefònicament o via e-mail. La persona participant haurà de respondre a tal missatge en un termini màxim de 48 hores des del moment en què s’hagi efectuat la comunicació per part de l’ORGANITZADOR: (i) conformitat i acceptació expressa del premi o (ii) renúncia igualment expressa al mateix (no seran vàlides acceptacions condicionades o limitades).

Si la presumpta persona guanyadora renuncia al premi, l’ORGANITZADOR procedirà a comunicar-se en iguals termes que els descrits anteriorment amb la persona suplent a l’efecte de proposar i en el seu cas (si no renuncia al seu torn) seguir els passos per a la declaració de la persona guanyadora que s’ha indicat.

Igualment, en el cas que alguna de les persones escollides com a presumpta persona guanyadora o suplent no respongui al missatge en el termini anteriorment indicat o l’ORGANITZADOR consideri que no compleix els requisits per a ser declarada persona guanyadora, es posarà en contacte amb el següent suplent a l’efecte de proposar i en el seu cas (si no renuncia) seguir els passos per a la declaració de la persona guanyadora que s’han indicat.

Aconseguit el nombre màxim de persones suplents, sent que diverses d’elles o totes han renunciat o que no compleixen els requisits establerts en les presents Bases, l’ORGANITZADOR podrà (i) atorgar el premi només a la persona guanyadora vàlid resultant o (ii) declarar desert el Concurs.

En el cas que l’ORGANITZADOR estimi oportú, el nom de les persones guanyadores podran ser publicades per l’ORGANITZADOR en les seves diferents plataformes digitals com poden ser el seu blog (https://andreusolar.com/blog/) o la seva pàgina en Facebook i/o Instagram, d’acord amb el que s’estableix en les presents Bases.

5.- PREMI:

Entre totes les persones participants se sortejarà un patinet elèctric ZIRO 2 SILVER ( o similar d’igual preu o prestacions) o descompte equivalent de 349 €.
El Premi en cap cas podrà ser objecte de canvi, alteració o compensació a petició de cap de les persones guanyadores.

6.- ALTRES NORMES D’ÚS:

L’ORGANITZADOR queda eximit de qualsevol responsabilitat en el supòsit d’existir algun error en les dades facilitades pels mateixos participants que impedís la seva identificació.
Igualment, l’ORGANITZADOR no es responsabilitza de possibles pèrdues, deterioracions, robatoris o qualsevol altra circumstància imputable a l’empresa de missatgeria que puguin afectar l’enviament dels premis.
L’ORGANITZADOR es reserva el dret d’emprendre accions judicials contra aquelles persones que realitzin qualsevol tipus d’acte susceptible de ser considerat manipulació o falsificació del Concurs.
L’ORGANITZADOR es reserva el dret d’efectuar quants canvis consideri que redundin en la bona fi del Concurs, quan concorri justa causa o motius de força major que impedeixin portar-lo a terme en la forma què recullen les presents Bases.
L’ORGANITZADOR es reserva el dret d’ajornar i/o ampliar la durada del Concurs, així com la facultat d’interpretar les presents Bases.
Així mateix, l’ORGANITZADOR queda exempt de tota responsabilitat si concorregués algun dels casos assenyalats, així com de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que poguessin ocasionar-se durant el gaudi del Premi.

7.- ACCEPTACIÓ DE LES BASES:

La simple participació en el Concurs implica l’acceptació de les presents Bases, per la qual cosa la manifestació en el sentit de no acceptació de la totalitat o part de les mateixes implicarà l’exclusió de la persona participant i a conseqüència d’això, l’ORGANITZADOR quedarà alliberat de compliment de l’obligació contreta amb aquesta persona participant.

En PARTICIPAR EN EL CONCURS “SORTEIG FIRAGOST” ASSUMEIXO QUE HE LLEGIT I ACCEPTAT LES PRESENTS BASES, POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL, DEL DRET A LA INTIMITAT I A LA PRÒPIA IMATGE.