Andreu Solar

Política de Privacitat

Política de privadesa

RESPONSABLE

De conformitat amb allò que estableix el Reglament General (UE) 2016/679 de Protecció de dades i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, li informem que les dades personals facilitades a través dels formularis, així com la seva adreça de correu electrònic,  han estat incloses a un tractament titularitat d’ ANDREU MANTENIMENT INDUSTRIAL, S.L., [d’ara endavant ANDREU SOLAR], amb  domicili social a la CTRA. PLA DE STA. MARIA 253, NAU C1 – 43800 VALLS, NIF B43752179, Inscrita al Registre Mercantil de Tarragona Tom 1948, Foli 76, Full T28218, Inscripció 2ª, és l’encarregada de la gestió i funcionament del lloc Web esmentat anteriorment.

S’informa que les dades poden ser tractades amb la finalitat de facilitar informació dels nostres productes i/o serveis  per mitjans electrònics, sempre que ens autoritzi al seu tractament. Les seves dades podran ser objecte de l’elaboració de perfils, amb la finalitat d’aplicar un pla de fidelització d’acord a la vinculació comercial del client i oferir ofertes que siguin adequades a les seves preferències. Si bé, podrà en qualsevol moment oposar-se a aquest tipus d’enviaments, enviant un correu electrònic a l’adreça hola@andreusolar.com indicant a l’assumpte “Baixa de la llista de distribució“.

Així mateix, podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició,  portabilitat i limitació, enviant un escrit acompanyat d’una fotocòpia del D.N.I. o document acreditatiu equivalent a la següent adreça electrònica : hola@andreusolar.com, indicant en l’assumpte “Protecció de dades“.

POLÍTICA

ANDREU SOLAR està especialment sensibilitzada en la protecció de les dades dels usuaris dels serveis als quals s’accedeix a través del lloc Web. Mitjançant la present Política de Privacitat s’informa als usuaris de andreusolar.com del tractament i usos als quals se sotmeten les dades personals que es recapten en la web mitjançant la informació addicional, amb la finalitat de que decideixin, lliure i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol·licitada.

MESURES DE SEGURETAT

Finalment s’informa que ANDREU SOLAR,  ha adoptat en el sistema d’informació les mesures tècniques i organitzatives adequades, a fi de garantir la seguretat i confidencialitat de les dades emmagatzemades, evitant així, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat; tenint en compte l’estat de la tècnica, els costos d’aplicació, i la naturalesa, l’abast, el context i les finalitats del tractament, així com riscos de probabilitat i gravetat variables associades a cadascun dels tractaments.

DRETS DELS USUARIS

L’interessat de les dades personals en tot cas podrà exercitar els drets que li assisteixen, d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades i del Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i que són:

A.- El dret d’accés, a exercitar amb periodicitat anual, excepte interès legítim acreditat.

ANDREU SOLAR  procedirà a notificar la seva decisió en el termini d’un mes. Si fos en sentit afirmatiu, l’interessat podrà accedir a la referida informació en el termini dels 10 dies següents a la seva notificació.

B.- Els drets de rectificació i supressió podran ser exercitats, conformement a les següents previsions, sempre que l’interessat consideri que les dades recollides en els nostres tractaments són inexactes, incomplets, inadequats o excessius. En aquest cas, podrà exercitar-los a través d’algun dels mitjans anteriorment previstos.

ANDREU SOLAR, procedirà a la rectificació o supressió dins dels 10 dies següents al de la recepció de la sol·licitud.

C.- El dret d’oposició podrà ser exercitat, conformement a les següents previsions, sempre que l’interessat vulgui oposar-se al tractament de les seves dades personals tant per si les dades es tracten lícitament com per interès legítim o consentiment relatiu per finalitats publicitàries.

D.- El dret de portabilitat podrà ser exercitat, conformement a les següents previsions, sempre que l’interessat consideri que les dades recollides en els nostres tractaments, has de ser retornades al titular de les dades, o bé a un altre tercer (Encarregat de tractament).

E.- El dret de limitació del tractament podrà ser exercitat, prèviament el dret d’oposició al tractament de les seves dades, i que mentre no es resolgui el Dret d’oposició, es limiti el tractament de les mateixes. 

CANVI DE NORMATIVA

ANDREU SOLAR, es reserva el dret de modificar la present política amb l’objecte d’adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials. Tals canvis seran comunicats amb l’antelació que sigui necessària a la nostra pàgina Web, sense perjudici de reclamar el consentiment necessari dels afectats quan aquest no es considerés atorgat conformement als termes de la present política.

Qualsevol dubte, pregunta o comentaris que pogués albergar amb referència a la present normativa, no dubti a consultar-les dirigint la seva comunicació sobre aquest tema a: hola@andreusolar.com

1.1 Avís Legal (LSSI)

De conformitat amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de “Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSI)”, posem al seu coneixement la següent informació:

ANDREU MANTENIMENT INDUSTRIAL, S.L., [d’ara endavant ANDREU MANTENIMENT INDUSTRIAL, S.L.], és el titular del portal Web  andreumanteniment.com, que actua exclusivament com a gestora dels continguts del present portal Web, domiciliada a:  Crta. Pla de Santa Maria, 253, Nau C1 – 43800 VALLS, NIF B43752179, Inscrita al Registre Mercantil de Tarragona Tom 1949, Foli 76, Full T28218, Inscripció 2ª, és l’encarregada de la gestió i funcionament del lloc Web esmentat anteriorment.
Si vol contactar amb nosaltres, pot fer-ho mitjançant correu postal a l’adreça esmentada al paràgraf anterior, o be a través del correu electrònic a ami@andreumanteniment.com.

CONCEPTE D’USUARI

La utilització del Lloc Web atribueix la condició d’Usuari, i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal,en la versió publicada per ANDREU MANTENIMENT INDUSTRIAL, S.L.en el mateix moment en què l’Usuari accedeixi a la Web. En conseqüència, l’Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la Web, ja que pot sofrir modificacions.

INFORMACIÓ SOBRE ELS VINCLES “LINKS”

ANDREU MANTENIMENT INDUSTRIAL, S.L.no es fa responsable de les webs no pròpies o de tercers, a les quals es pot accedir mitjançant vincles “links”o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers.
Qualsevol ús d’un vincle o accés a una Web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l’usuari i ANDREU MANTENIMENT INDUSTRIAL, S.L.no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d’un vincle aliè a la Web de andreumanteniment.com,ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivada de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la informació obtinguda a través d’ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’us o mal ús d’un vincle, tant en connectar al Lloc Web andreumanteniment.comcom al accedir a la informació d’altres webs des del mateix Lloc Web.


RENÚNCIA I LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

La informació i serveis inclosos o disponibles a través de les pàgines Web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De forma periòdica s’incorporen canvis a la informació continguda. ANDREU MANTENIMENT INDUSTRIAL, S.L.pot introduir en qualsevol moment millores i/o canvis en els serveis o continguts.
També s’adverteix que els continguts d’aquesta Web, tenen la  finalitat  d’informar i mantenir el contacte amb vostè, enviar-li informació dels nostres serveis, segons el previst en el present avís legal i la resta de textos legals del present Lloc Web.

INFORMACIÓ SOBRE L’EXEMPCIÓ DE TOTA RESPONSABILITAT DERIVADA D’UNA FALLADA TÈCNICA I DE CONTINGUT

ANDREU MANTENIMENT INDUSTRIAL, S.L.declina qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts en Internet, qualsevol que sigui la seva causa.
Així mateix, ANDREU MANTENIMENT INDUSTRIAL, S.L.no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d’aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol altre tipus.

ANDREU MANTENIMENT INDUSTRIAL, S.L.no declara ni garanteix que els serveis o continguts no siguin interromputs o que estiguin lliures d’errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que ho posa a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius, sense perjudici que ANDREU MANTENIMENT INDUSTRIAL, S.L. realitza els seus millors esforços a evitar aquest tipus d’incidents. En cas que l’Usuari prengués determinades decisions o realitzés accions amb base a la informació inclosa en qualsevol dels “websites”, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

INFORMACIÓ RELATIVA A LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

 1. L’estructura, disseny i forma de presentació dels elements (gràfics, imatges, fitxers logotips, combinacions de colors i qualsevol element susceptible de protecció) estan protegits per drets de propietat intel·lectual, titularitat de ANDREU MANTENIMENT INDUSTRIAL, S.L..
 2. Estan prohibides la reproducció, la transformació, distribució, comunicació pública, posada a la disposició del públic i, en general qualsevol altra forma d’explotació, parcial o total dels elements referits en l’apartat anterior. Aquests actes d’explotació només podran ser realitzats en virtut d’autorització expressa de ANDREU MANTENIMENT INDUSTRIAL, S.L.i que, en tot cas, hauran de fer referència explícita a la titularitat dels citats drets de propietat intel·lectual de ANDREU MANTENIMENT INDUSTRIAL, S.L..
 3. Només està autoritzat per a l’ús privat del material documental elaborat per ANDREU MANTENIMENT INDUSTRIAL, S.L.. En cap cas, podrà suprimir, alterar, eludir o manipular qualssevol dispositius de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats.
 4. Excepte autorització expressa de ANDREU MANTENIMENT INDUSTRIAL, S.L.,no es permet l’enllaç a “pàgines finals”, el “frame” i qualsevol altra manipulació similar. Els enllaços han de ser sempre a la pàgina principal o “home page”andreumanteniment.com.
 5. Els signes distintius (marques, noms comercials) de ANDREU MANTENIMENT INDUSTRIAL, S.L.,estan protegits per drets de propietat industrial, quedant prohibida la utilització o manipulació de qualssevol d’aquests, excepte autorització expressa i per escrit deANDREU MANTENIMENT INDUSTRIAL, S.L..

1.2 Política de Privacitat (RGPDUE)

TEXT LEGAL

De conformitat amb allò que estableix elReglament (UE) 2016/679del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, li informem que les dades personals facilitades a través dels formularis, així com la seva adreça de correu electrònic,  han estat incloses a un tractament titularitat  de ANDREU MANTENIMENT INDUSTRIAL, S.L., [d’ara endavantANDREU MANTENIMENT INDUSTRIAL, S.L.], amb  domicili social a laCrta. Pla de Santa Maria, 253, Nau C1 – 43800 VALLS, NIF B43752179, Inscrita al Registre Mercantil de Tarragona Tom 1949, Foli 76, Full T28218, Inscripció 2ª, és l’encarregada de la gestió i funcionament del lloc Web esmentat anteriorment.

E-mailami@andreumanteniment.com,amb la finalitat d’atendre les seves consultes i enviament d’informació relacionada amb els serveis que ofereix ANDREU MANTENIMENT INDUSTRIAL, S.L..

S’informa que les dades poden ser utilitzades per l’enviament de comunicacions comercials, per qualsevol mitjà, relatius a altres serveis de la nostra empresa que puguin ser del seu interès. Si bé podrà en qualsevol moment oposar-se a aquest tipus d’enviaments, enviant un correu electrònic a l’adreça mrobert@andreumanteniment.comindicant a l’assumpte “BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ“.

Així mateix, podrà exercir els seus drets d’accés,rectificació,cancel·lació, oposició i en el seu cas, portabilitat i limitació, enviant un escrit acompanyat d’una fotocòpia del D.N.I a la següent adreça : Crta. Pla de Santa Maria, 253, Nau C1 – 43800 VALLS o bé enviant-ho per correu electrònic a mrobert@andreumanteniment.comi acompanyada d’una fotocòpia del seu DNI o document acreditatiu equivalent i indicant a l’assumpte “PROTECCIÓ DE DADES“.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

ANDREU MANTENIMENT INDUSTRIAL, S.L.està especialment sensibilitzada en la protecció de les dades dels usuaris dels serveis als quals s’accedeix a través del lloc Web. Mitjançant la present Política de Privacitat [d’ara endavant, la Política] informa als Usuaris de andreumanteniment.comdel tractament i usos als quals se sotmeten les dades personals que es recapten en la Web, amb la finalitat de que decideixin, lliure i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol·licitada.

ANDREU MANTENIMENT INDUSTRIAL, S.L.considera essencial garantir la protecció de les dades personals per això, amb la finalitat de protegir la intimitat i privadesa de tots els interessats (titulars de les dades), posem de manifest la present Política de Privacitat, comprometent-nos a garantir les exigències legals estipulades en la legislació i reglamentació que sigui aplicable en la matèria de Protecció de Dades Personals.
Així doncs, en compliment delReglament (UE) 2016/679, per mitjà del present document, ANDREU MANTENIMENT INDUSTRIAL, S.L..

informa :

 1. Titularitat dels Tractaments

ANDREU MANTENIMENT INDUSTRIAL, S.L.amb domicili social a: Crta. Pla de Santa Maria, 253, Nau C1 – 43800 VALLS,és titular de diferents tractaments.
En concret, les dades recaptades a través de la present Web, s’incorporen al tractament [USUARIS WEB / NEWSLETTER], als que li serà aplicada la present política de Privacitat.

 1. Recollida i Tractament

El tractament [USUARIS WEB / NEWSLETTER], té com a principals característiques:

 1. 1. Finalitat

La finalitat de la recollida i incorporació de les dades als citats tractaments, consisteixen en:

 •  Per al Tractament [USUARIS WEB / NEWSLETTER], oferir la informació sol·licitada pels interessats en el formulari o qüestionari de la pàgina Web  andreumanteniment.com.
 • Resoldre les qüestions formulades.
 • Remetre’ls informació sobre els nostres serveis del portal titularitat deANDREU MANTENIMENT INDUSTRIAL, S.L..
 1. 2. Encarregat de Tractament

En el cas de que hi hagin tercers que accedeixin a aquest tractament i amb els quals existeixi obligació de subscriure el contracte que prescriu (l’article 28 RGPDUE)Es signarà aquest contracte sobre els termes que marca el citat article, que regularà contractualment l’ús i la confidencialitat de les dades personals, de conformitat amb el que es disposa en la legislació vigent.

 1. 3. Base jurídica – Consentiment

Mitjançant l’emplenament dels diversos formularis contingut a la  Web esmentada anteriorment, l’interessat presta el seu consentiment perquè les dades de caràcter personal subministrades siguin incorporats al citat tractament, sent objecte de tractament per la mateixa de conformitat amb la present Política de Privacitat. De la mateixa manera presta consentiment perquè ANDREU MANTENIMENT INDUSTRIAL, S.L.trameti informació periòdica i informar dels nostres serveis.

Si bé  podrà en qualsevol moment oposar-se a aquest tipus d’enviaments, enviant un correu electrònic a l’adreça mrobert@andreumanteniment.comindicant a l’assumpte “BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ“.

 1. Mesures de Seguretat

ANDREU MANTENIMENT INDUSTRIAL, S.L.ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades de caràcter personal legalment requerits, i ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori dels mateixos.

 1. Drets d’Accés, Rectificació, Cancel·lació, Oposició, Portabilitat i Limitació

Els interessats titulars de les dades contingudes en el tractament [USUARIS WEB / NEWSLETTER]així com els titulars de dades contingudes en qualsevol dels tractaments titularitat de ANDREU MANTENIMENT INDUSTRIAL, S.L., podran dirigir-se a l’entitat, com a responsable de tractament, amb la finalitat de poder exercitar els seus drets d‘accés, rectificació, cancel·lació,oposició, portabilitat, i si escau limitació (Drets ARCOPL) respecte de les dades incorporades en el tractament.

Aquests drets tenen caràcter “personalíssim”,per la qual cosa únicament podran ser exercitats pel propi interessat, o el seu representant legal, prèvia acreditació de la seva identitat, o si escau, de la suficiència de la representació.

A.- El dretd’accés, a exercitar amb periodicitat anual, excepte interès legítim acreditat. En exercitar el dret d’accés, l’interessat podrà optar pels següents sistemes de consulta del fitxer:

– l’enviament d’un correu electrònic a: mrobert@andreumanteniment.com.

– comunicació per escrit dirigida a:ANDREU MANTENIMENT INDUSTRIAL, S.L.Crta. Pla de Santa Maria, 253, Nau C1 – 43800 VALLS

ANDREU MANTENIMENT INDUSTRIAL, S.L. procedirà a notificar la seva decisió en el termini d’un mes. Si fos en sentit afirmatiu, l’interessat podrà accedir a la referida informació en el termini dels 10 dies següents a la seva notificació.

B.- El dret derectificaciócancel·laciópodran ser exercitats, conformement a les següents previsions, sempre que l’interessat consideri que les dades recollides en els nostres tractaments són inexactes, incomplets, inadequats o excessius. Enaquest  cas, podrà exercitar-los a través d’algun dels mitjans anteriorment previstos.
ANDREU MANTENIMENT INDUSTRIAL, S.L.procedirà a la rectificació o cancel·lació dins dels 10 dies següents al de la recepció de la sol·licitud.

C.- El dret de oposiciópodrà ser exercitat, conformement a les següents previsions, sempre que l’interessat vulgui oposar-se al tractament de les seves dades personals tant per si les dades es tracten lícitament com per interès legítim o consentiment relatiu per finalitats publicitàries.

D.- El dret deportabilitatpodran ser exercitat, conformement a les següents previsions, sempre que l’interessat consideri que les dades recollides en els nostres tractaments, has de ser retornades al titular de les dades, o bé a un altre tercer (Encarregat de tractament).

E.- El dret delimitaciópodran ser exercitat, prèviament el dret d’oposició al tractament de les seves dades, i que mentre no es resolgui el Dret d’oposició, es limiti el tractament de les mateixes.

 1. Canvi de Normativa

ANDREU MANTENIMENT INDUSTRIAL, S.L.es reserva el dret de modificar la present política amb l’objecte d’adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials així com les que poguessin derivar-se de “codis tipus” existents en la matèria. Tals canvis seran comunicats amb l’antelació que sigui necessària a la nostra pàgina Web, sense perjudici de reclamar el consentiment necessari dels afectats quan aquest no es considerés atorgat conformement als termes de la present política.

Qualsevol dubte, pregunta o comentaris que pogués albergar amb referència a la present normativa, no dubti a consultar-les dirigint la seva comunicació sobre aquest tema a: ami@andreumanteniment.com.


+ INFO RGPDUE

TEXTOS LEGALS VERSIÓ 2 12-2018
3.0Informació addicional (general)
PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS  (Informació addicional)
Responsable
del tractament
Identificació i contacte del Responsable de Tractament. ANDREU MANTENIMENT INDUSTRIAL, SL.
Crta. Pla de Santa Maria 253, Nau C1 – 43800 VALLSNIF B43752179
Tel. 977 60 70 65
Contacte del DPD
Finalitats del tractamentDescripció del tractamentLes finalitats que resten identificades en les clàusules de consentiment a peu de cada formulari.  Essent específiques per la finalitat que es detalla.
Termini de conservacióLa previsió legal que obliga a conservar-les per raons fiscals i comptables, i a conservar-les per a tenir-les a disposició d’una entitat pública competent. No obstant, podran conservar-se més temps amb fins d’arxiu històric o estadístic, tret que s’exerceixi oposició i/o cancel·lació.
DestinatarisDestinatari de la cessióNo es preveu cap cessió de dades, excepte per previsió legal.
Finalitat de la cessióNo es preveu cap cessió, excepte previsió legal.

 

Legitimació de la cessióDe conformitat a la base jurídica del tractament, en els casos d’obligació legal, interès públic o interès legítim i del consentiment de l’interessat.

 

Moviments internacionals de dadesNo es produeixen.
Transferència internacionalNo es produeixen.
Encarregats de tractamentLes dades podran ser cedides a proveïdors amb accés a dades, amb qui es formalitza les obligacions i responsabilitats que assumeixen en el tractament de les dades, en qualitat d’Encarregat de Tractament.
Drets de les persones interessadesQuins drets te?Qualsevol persona té dret a obtindré la confirmació sobre el tractament de les seves dades.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o en el seu cas a sol·licitar la supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per les finalitats que varen ser recollides.

En determinats casos, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament, en aquest cas les utilitzarem únicament per a l’exercici o defensa de reclamacions.

En determinats casos i per motius particulars, podrà oposar-se al fet que tractem les seves dades i deixarem de tractar-les, tret que motius legítims imperiosos o l’exercici o defensa de possibles reclamacions.

Com pot exercitar-los?Per exercitar els drets haurà de presentar un escrit en l’adreça a dalt assenyalada o enviar un E-mail a  mrobert@andreumanteniment.com.  Haurà d’especificar quin d’aquests drets sol·licita sigui satisfet i, al seu torn, haurà d’acompanyar-se de la fotocòpia del DNI o document identificat equivalent. En cas que actués mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d’aportar també un document que acrediti la representació i document identificat del mateix.
Si vol disposar d’un model per a això podrà:
Utilitzar un model oficial de l’AGPD: http://www.agpd.es
Possibilitat de reclamar davant de la AEPDAixí mateix li informem que quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets o la forma d’exercir-los podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control. Si vol conèixer més informació sobre aquest dret i com exercir-ho pot dirigir-se a la AEPD: http://www.agpd.es/ Tel. 901 100 099 i 91.266.35.17. C/Jorge Juan,6 28001-Madrid
3.1Formulari 1 – CONTACTE
Textos Legals Versió 2   12-2018
PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS  (Informació bàsica)
ResponsableANDREU MANTENIMENT INDUSTRIAL, S.L.
FinalitatRecollida de les dades per atendre les seves consultes i l’enviament d’informació periòdica dels nostres serveis per mitjans electrònics sempre que ens autoritzi al seu tractament.
LegitimacióConsentiment de l’interessat.
DestinatarisNo es preveuen cessions de dades, excepte per previsió legal.
DretsAccedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets que s’identifiquen en la +info addicional RGPDUE
Informació addicionalPot consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la nostra pàgina web:  andreumanteniment.com
3.2Formulari 2 – VOLS FORMAR PART DEL NOSTRE EQUIP HUMÀ?
Textos Legals Versió 2   12-2018
PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS  (Informació bàsica)
ResponsableANDREU MANTENIMENT INDUSTRIAL, S.L.
FinalitatRecollida de les dades per gestionar la seva sol·licitud de treball mitjançant l’enviament del seu CV, així mateix com participar en els processos de selecció de personal.
LegitimacióConsentiment de l’interessat.
DestinatarisNo es preveuen cessions de dades, excepte per previsió legal.
DretsAccedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets que s’identifiquen en la +info addicional RGPDUE
Informació addicionalPot consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la nostra pàgina web:  andreumanteniment.com