Bases legals Test Solar

 

1.- ENTITAT ORGANITZADORA:

ANDREU MANTENIMENT INDUSTRIAL, S.L., entitat espanyola, proveïda del N.I.F. B43752179, amb domicili Crta. Pla de Santa Maria, 253, Nau C1 – 43800 VALLS, Tarragona a l’efecte de notificacions, citacions i emplaçaments en direcció postal, d’ara endavant “ORGANITZADOR”, organitza un concurs denominat “SORTEIG TEST SOLAR” (d’ara endavant el “Concurs”) amb la finalitat d’efectuar una acció comercial relacionada la festivitat, subjecte a les presents bases legals (d’ara endavant, les “Bases”).

 

2.- OBJECTE, MECÀNICA I REQUISITS DEL CONCURS:

REQUISITS per a participar en el Concurs, DURADA i ÀMBIT:

  • La participació és gratuïta, voluntària i està limitada als qui compleixin tots els requisits que a continuació es relacionen:
  • El Concurs comença el dia 2 d’agost del 2022 i finalitza a les 23:59h el 31 d’agost de 2022.
  • Respondre el test Solar (https://andreusolar.com/t-solar/ ) i finalitzar el test indicant una adreça de correu electrònic correcte.
  • Ser persona física.
  • Major de 18 anys.
  • Només és vàlid per a Catalunya.

 

3.- REQUISITS per a poder guanyar el concurs:

Haver complert totalment els requisits establerts en l’apartat immediatament anterior. El mer incompliment d’algun dels requisits previstos anteriorment, totalment o parcialment, implicarà la desqualificació automàtica de la participació en el Concurs.

Una mateixa persona no pot guanyar dues vegades un Concurs d’Andreu Solar, per tant, les participacions presentades no poden haver estat premiades en altres concursos, ni publicades anteriorment en cap suport ni personal ni professional, inclosos correus electrònics.

 

4.- MECÀNICA PER A DESIGNAR A LA PERSONA GUANYADORA:

Una vegada finalitzada la durada del Concurs en les presents Bases, totes les participacions vàlides seran recollides per l’ORGANITZADOR i seran incloses en el sorteig del premi.

La persona guanyadora resultarà d’un sorteig realitzat entre totes les persones participants que hagin comentat i etiquetat en la publicació, complint amb tots els requisits establerts en les presents Bases, a criteri de l’ORGANITZADOR.

El sorteig es realitzarà utilitzant un programa informàtic de selecció aleatòria, per mitjà de Cool Tabs, que triarà 1 persona guanyadora i 1 persona suplent de manera correlativa.

El premi serà concedit a la persona participant que resultin triada en el sorteig d’entre totes les persones participants i que sigui declarada guanyadora, segons els requisits establerts en les presents Bases.

 

5.- COMPROVACIÓ DE REQUISITS I DECLARACIÓ DE LES PERSONES GUANYADORES:

Una vegada triada la persona guanyadora, l’ORGANITZADOR comprovarà que qui hagi resultat triat en el mateix compleixi amb tots els requisits establerts en les presents Bases i que pot ser declarada guanyadora.

Per a això, l’ORGANITZADOR es posarà en contacte amb la presumpta persona guanyadora a través d’un correu electrònic a l’adreça facilitada, comunicant-li que és la guanyadora. La persona participant haurà de respondre a tal missatge en un termini màxim de 48 hores des del moment en què s’hagi efectuat l’enviament del correu electrònic: (i) conformitat i acceptació expressa del premi o (ii) renúncia igualment expressa al mateix (no seran vàlides acceptacions condicionades o limitades), responent al mateix correu electrònic a l’ORGANITZADOR.

Si la presumpta persona guanyadora renuncia al premi, l’ORGANITZADOR procedirà a comunicar-se en iguals termes que els descrits anteriorment amb la primera persona suplent a l’efecte de proposar i en el seu cas (si no renuncia al seu torn) seguir els passos per a la declaració de la persona guanyadora que s’ha indicat.

Igualment, en el cas que alguna de les persones triades com a presumpta guanyadora o suplent no respongui al missatge en el termini anteriorment indicat o ENTITAT ORGANITZADORA consideri que no compleix els requisits per a ser declarada guanyadora, es posarà en contacte amb la següent persona suplent a l’efecte de proposar i en el seu cas (si no renuncia) seguir-los passos per a la declaració guanyadora que s’han indicat.

Aconseguit el nombre màxim de persones suplents, sent que diverses d’elles o totes han renunciat o que no compleixen els requisits establerts en les presents Bases, l’ORGANITZADOR podrà declarar desert el Concurs.

En el cas que l’ORGANITZADOR ho estimi oportú, el nom de les persones guanyadores podrà ser publicat per l’ORGANITZADOR en les seves diferents plataformes digitals, com poden ser el seu blog (https://andreusolar.com/blog/ ) o la seva pàgina en Facebook i/o Instagram, d’acord amb el que s’estableix en les presents Bases.

 

6.- PREMI:

Entre totes les persones participants se sortejarà un sopar per a dues persones al Restaurant Petit Cup d’Alió (Av. Cinto Verdaguer, 20, 43813 Alió, Tarragona), per un valor de 60€.

El Premi en cap cas podrà ser objecte de canvi, alteració o compensació a petició de cap de les persones guanyadores.

 

7.- ALTRES NORMES D’ÚS:

L’ORGANITZADOR queda exempta de qualsevol responsabilitat en el supòsit d’existir algun error en les dades facilitades per les mateixes persones participants que impedís la seva identificació.

L’ORGANITZADOR es reserva el dret d’emprendre accions judicials contra aquelles persones que realitzin qualsevol mena d’acte susceptible de ser considerat manipulació o falsificació del Concurs.

L’ORGANITZADOR queda exempta de qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure’s a la falta temporal de disponibilitat o de continuïtat del funcionament dels serveis mitjançant els quals es participa en el Concurs, la defraudació de la utilitat que els participants haguessin pogut atribuir a aquests, i en particular, encara que no de manera exclusiva, a les fallades en l’accés a les diferents pàgines i enviaments de respostes de participació a través d’internet.

L’ORGANITZADOR es reserva el dret d’efectuar quants canvis consideri que redundin en la bona fi del Concurs, quan concorri justa causa o motius de força major que impedeixin portar-la a terme en la forma en què recullen les presents Bases.

L’ORGANITZADOR es reserva el dret d’ajornar i/o ampliar la durada del Concurs, així com la facultat d’interpretar les presents Bases.

Així mateix, l’ORGANITZADOR queda exempta de tota responsabilitat si concorregués algun dels casos assenyalats, així com de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que poguessin ocasionar-se durant el gaudi del Premi.

 

8.- ACCEPTACIÓ DE LES BASES:

La simple participació en el Concurs implica l’acceptació de les presents Bases, per la qual cosa la manifestació en el sentit de no acceptació de la totalitat o part de les mateixes implicarà l’exclusió de la persona participant i a conseqüència d’això, l’ORGANITZADOR quedarà alliberada de compliment de l’obligació contreta amb aquesta persona participant.

 

En PARTICIPAR EN EL CONCURS “SORTEIG TEST SOLAR” ASSUMEIXO QUE HE LLEGIT I ACCEPTAT LES PRESENTS BASES, POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL, DEL DRET A la INTIMITAT I A la PRÒPIA IMATGE.